Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kişi En Çok Neyi Severse
İmtihanı Ondan Olur..
ELHAMDÛLİLLAH
Sen´i Sevdireni Seviyorum. .
Sözün Özü Sözün Özü


Site Logosu Site Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuhasanaldemir@gmail.com

     Karayolları Trafik Kanunu’na Göre (2918) Sağlık Bakanlığının Görevleri

MADDE 8

b) Sağlık Bakanlığı :
 1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,
 2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak. Bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,
 3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,
 4. Bu kananla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili görevleri yapmak.
 5. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.
Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için, Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak, döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla, döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı bu kanun ile Sağlık Bakanlığı’na verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 8 iş günü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir. Sağlık Bakanlığı trafik hizmetleri döner sermaye işletmesinin verdiği hizmetler için uygulanacağı fiyat tarifesi Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir. Sigorta şirketleri zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dahilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonu’na baş vurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

DİĞER İLGİLİ MADDELER
MADDE 89 (Değişik : 17.10.1996 - 4199/32 md.)
Birden çok motorlu aracın katıldığı bir kazada işletenlerden biri bedensel zarara uğrarsa, özel durumlar ve özellikle işletme tehlikeleri başka türlü paylaştırmayı haklı göstermedikçe, kazaya katılan araçların işletenleri ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri kendilerine düşen kusur oranında, zararı gidermekle yükümlüdürler.

Tedavi Giderlerinin Ödenmesi :
MADDE 98
Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı baş vurma tarihinden itibaren 8 iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında öder.

(Değişik : 25.06.1988 KHK- 330/6 md. Aynen kabul 31.10.1990 3672/5 md.) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler araçların sigortacılarından her hangi birine veya 108. Maddede belirtilen durumlarda Garanti fonuna baş vurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı, Garanti Fonu ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.

Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işletenin sorumlu tutulmaması hallerinde birinci fıkrada belirtilen giderler 108. Maddede ön görülen Garanti Fonu tarafından ödenir.

Garanti Fonu :
MADDE 108 (Değişik 17.10.1996 - 1199 / 36 md.)
Bu kanuna göre zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde bir Garanti Fonu oluşturulur.

Garanti Fonuna aşağıdaki durumlarda baş vurulur:
 1. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
   
 2. Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar için,
   
 3. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,
   
 4. 8. Maddenin b bendi ile 107. Maddenin son fıkrasında (Çalınmış araçlar için) ön görülen durumlar için.
Kazaya sebep olan aracın işleteninin sonradan bulunması halinde Garanti Fonu işletene ve sigortacısına rücu edebilir. Diğer durumlarda da Garanti Fonunun sorumlulara baş vurma ve sigortacının iflas masasına katılma hakları saklıdır.

KAYNAK: http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF01E690587E7902A7
ERİŞİM: 14.09.2008


ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BÖLÜM
Bu sayfa, adlî tabiplik hizmeti sunan sağlık personelinin, yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu doğrultusunda ortaya çıkan değişiklikler de dahil, adlî tabiplik uygulamaları konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Diğer yandan, adlî tabiplik hizmetleri konusunda yeni gelişmeler ve hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar konusunda aktif bir bilgilendirme ve iletişim ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu sayfa, katkılarınızla gelişecektir.

Neden adlî tabiplik hizmetleri sayfası ?
Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında adlî tabiplik hizmetleri, eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Türk Ceza Kanunu doğrultusunda düzenlenen 20.09.2000 tarihli ve B100TSH0130000-13243 (2000/93) sayılı Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmekteydi.

Ancak, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan bazı yönetmelikler doğrultusunda, adlî tabiplik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususların yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bunun başlıca nedenleri şöylece sıralanabilir:
 • Yeni TCK, adlî travmatoloji açısından eski TCK´ya göre kısmen farklı tanımlar getirmiş olup, buna bağlı olarak adlî rapor tanziminde kullanılacak kavramlar ve adlî rapor formatı değişmiştir.
   
 • Daha önceki kanun metinlerinde yer almazken, şüpheli veya sanık ile mağdur ve diğer kişilerin beden muayenesi, bu kişilerin vücudundan örnek alınması ve bu numuneler üzerinde yapılacak moleküler genetik incelemelerle ilgili hususlar yeni CMK´nın Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi başlıklı bölümünde (75-81´inci maddeler arasında) düzenlenmiş olup, bu Kanuna istinaden hazırlanan Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözüedilen Kanun ve Yönetmelikte, adlî vakaları sağlık kuruluşlarına sevk etmeye yetkili adlî merciler, muayene ve vücuttan örnek alınması ve muayene koşulları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
   
 • Daha önce de var olan, ancak CMK doğrultusunda yeniden düzenlenen Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği´nin Sağlık Kontrolü başlıklı 9´uncu maddesinde, kişilerin muayene koşulları ve raporların iletilme şekli gibi hususlarda, eskisine göre değişiklikler yapılmıştır.
Diğer yandan, yapılan bu değişiklikler ve yeni yürürlüğe konulan uygulamalar nedeniyle, illerde adlî tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde bazı sıkıntıların yaşandığı yönünde çok sayıda yazılı ve sözlü bildirimler alınmıştır.

Bu nedenlerle, yeni yürürlüğe giren kanun ve yönetmeliklerdeki hükümler ve Haziran 2005´ten itibaren illerden Bakanlığımıza intikal eden konuyla ilgili sorunlar yanında son beş yıllık deneyimler ve geribildirimlerden elde edilen bilgiler de dikkate alınarak, adlî tabiplik hizmeti sunan sağlık personelinin bilgilendirilmesi amacıyla üç belge ve yeni adlî rapor formları hazırlanmıştır:
 • Genel olarak adlî tabiplik hizmetleri konusunda bilgilendirici ve adlî tabiplik hizmetlerini düzenleyen bir genelge: Genelge, adlî tabiplik hizmetleriyle ilgili yasal çerçeve, yeni TCK ve CMK doğrultusunda adlî tabiplik uygulamalarında ortaya çıkan yeni durum, il düzeyinde hizmet sunumunda yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili düzenlemeler içermektedir.
   
 • Yeni TCK´da Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Adlî Rapor Tanzimi İçin Rehber: Bu belge, yeni TCK doğrultusunda adlî vakaların, özellikle adlî travmatoloji vakalarının nasıl değerlendirileceği ve sonucunda düzenlenecek adlî raporların içeriğinin nasıl olacağı konusunda sağlık personelini bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla ayrıntılı bilgiler içermektedir.
   
 • Adlî Tabiplik Hizmetleri İle Doğrudan İlgili Mevzuat: Konuyla doğrudan ilgili mevzuatın ilgili kısımlarını veya gerekli görülenlerin tam metnini içermektedir.
   
 • Adlî rapor formları: Halen kullanımda olan formlar esas alınarak, yeni TCK ve CMK ile son beş yıllık uygulamalardan alınan geribildirim bilgileri ışığında Adlî Tıp Kurumu´nun da görüşleri ve katkıları alınarak hazırlanmıştır.

KAYNAK : http://www.adlitabiplik.saglik.gov.tr

ERİŞİM : 14.09.2008

YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0312

Hasan Aldemir © 2015 +90 554 524 4444
DöNü$ü YOOOOK BU YOLUN Trafikci.com http://www.trafikci.com

Tam Ekran