Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kişi En Çok Neyi Severse
İmtihanı Ondan Olur..
ELHAMDÛLİLLAH
Sen´i Sevdireni Seviyorum. .
Sözün Özü Sözün Özü


Site Logosu Site Logosu

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuhasanaldemir@gmail.com

TRAFİK KAZASI SONRASI SAĞLIK HİZMETLERİ

TRAFİK KAZASI SONRASI SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Bakanlık makamından alınan 14/11/2008 tarih ve 43270 sayılı onayla, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler tarafından trafik kazazedelerine yapılan tedavi bedellerinin takip ve tahsili yürütme görevi, Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne devredilmiştir. Bahsi geçen olurla yasanın vermiş olduğu yetki doğrultusunda, trafik kazaları sonucu yaralanan vatandaşlara, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan ambulans ve tedavi hizmetinin giderleri, kusur oranlarına göre ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edilmektedir. Sürücü, araç sahibi, yaya ve yolcuların trafik zabıtalarınca tespit edilen kusurları varsa; ilk ve acil yardım ile tedavi hizmet bedelleri, kusurları oranında kişilerin sosyal güvencelerine fatura edilerek tahsil edilmektedir.

Trafik kazaları sonucu yaralanan vatandaşlara, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan ambulans ve tedavi hizmetinin giderleri, kusur oranlarına göre ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edilmektedir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 8. maddesi B bendi Bakanlık bu kanunla,

> Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

> Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifade etmelerini sağlamak, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak,

> Bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,

> Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,

> Bu kanun ve mevzuatla belirtilen trafikle ilgili görevleri, yerine getirmekle görevlendirilmiştir. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazazedelerine, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını, yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler. Sağlık Bakanlığı, bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak verilen hizmet bedellerinin yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi için, Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak, Döner Sermaye Saymanlığı kurar. Döner Sermaye Saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, Sağlık Bakanlığı’na bu kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’ne 8 iş günü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir. Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi’nin verdiği hizmetler için uygulanacak fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dâhilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonu’na başvurur. Buna ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Trafik kazalarının sağlık giderleri nasıl karşılanıyor?

Trafik kazası geçirdikten sonra meydana gelen sağlık giderlerinin kim tarafından nasıl ve hangi prosedürlerle karşılanacağı, pek çok vatandaşımız tarafından hala bilinmiyor. Bu bağlamda konu ile ilgili sıkça karşılaştığımız soruları yanıtlama gereği duyduk.

Sağlık Bakanlığı’nın trafik kazalarıyla ilgili sorumlukları nelerdir?

2918 Sayılı Kanun’la trafik kazalarında acil bakım hizmetleri ile ilgili görevler, Sağlık Bakanlığı tarafından organize ve koordine edilmektedir. Bu çerçevede gerekli ödemeleri yapmakla yükümlü olan sigorta şirketleri, güvence hesabı ve kusurları oranında sürücüler ile yayaların sosyal güvencelerinden gerekli tahsilâtları yapmak Sağlık Bakanlığı uhdesindedir. 112 Acil Sağlık ekiplerince sunulan hizmet kalitesinin artırılması, daha aktif ve daha yaygın hale getirilmesi ve kaza mahallerine daha hızlı ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak temel hedefdir. Ayrıca, 112 Acil Sağlık ekiplerinin sunduğu hizmetlere ait bedellerini ödemekle yükümlü olanlardan tahsil edilen tutarların tamamı, 112 hizmetlerine yönelik iyileştirme çalışmalarında kullanılacaktır.

Trafik kazazedelerinin tedavi giderlerine ait bedelleri sigorta şirketleri tarafından nasıl karşılanıyor?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtildiği üzere, motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte ve hastanedeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderler, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı tarafından ödenir.

Kazazedelerin taburcu edildikten sonraki dönemlerde, aynı ve farklı hastanelerde trafik kazasına bağlı kontrol, nüks vs. tedavilerinin de trafik kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda usuller nelerdir?

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluğu motorlu araç işletenlerine tahmil etmiş ve alınan sorumluluğun zorunlu olarak sigorta teminatına bağlanmasını öngörmüştür. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası.) teminatına ilişkin olarak anılan kanunun 90’ıncı maddesi, sigorta tazminatının biçimi ve kapsamı konularında Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanmasına amir olup, bu kapsamda ilgililerin kaza tarihi itibariyle geçerli asgari teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla tazminat alacakları hakkında Borçlar Kanunu’nun 46’ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında bir tereddüt bulunmamaktadır.

Söz konusu hükmün 1. fıkrası: “Cismani bir zarara düçar olan kimse, külliyen veya kısmen çalışmağa muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanı ve bütün masrafları isteyebilir.” hususunu amirdir. Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulan mevzuat ile tespit edilen maddi, tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları; mahiyetleri itibariyle farklı ve bağımsız teminatlar olup, teminat sınırları da dâhil olmak üzere birbirleriyle ilişkilendirilmeksizin somut olaya uygulanmalıdır. Konu ile ilgili olarak, söz konusu teminatlardan tedavi gideri teminatı, mağdurun iyileşmesi veya vücut bütünlüğünün zarar veren olay öncesi duruma dönmesi için tıbben yapılması zorunlu giderleri içermekte, bu bağlamda kişinin eksik organları yerine geçen eşya gibi malzeme giderlerinin tedavi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Sakatlık teminatı ise; tedavi teminatından bağımsız bir şekilde mağdurun sakat kalması nedeniyle çalışma olanağından yoksun kalmasına bağlı olarak, ileride uğrayacağı ekonomik zararlar kapsamına almaktadır. Bu kapsamda, medikal veya sağlığa uygun ürünlerin mağdurun iyileşmesine veya vücut bütünlüğünün zarar veren olay öncesi duruma dönmesi için tıbben yapılması zorunlu giderlerden olması halinde, tedavi gideri teminatı çerçevesinde karşılanmasında mevcut mevzuata bir aykırılık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin anılan malzemelerin tıbben zorunluluk keyfiyetini sağlayıp sağlamadığını her somut olayda araştırarak buna göre tazminat taleplerini karşılamaları ve özellikle tazminatın hak sahibine ödenip ödenmediğine dikkat etmeleri, sigortacılık esaslarının doğal bir sonucudur.

Hangi durumlarda güvence hesabına başvurulabiliyor?

Güvence hesabının amacı; kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak, sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması, çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında; kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların karşılanması amacıyla kurulmuştur

Güvence Hesabına;

a. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

b. Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde, sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

c. Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar bedensel tazminat tutarları,

d. Sigorta şirketinin malî durumunun kötüye gitmesi nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,

e. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için başvurabilir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın kapsamı nedir?

Bir motorlu aracın işletilmesinden dolayı bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olunursa, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Bu sigortanın teminatı dışında kalan haller nelerdir? Hangi hallerde yaralının masrafları ödenmez?

a. İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,

b. İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

c. İşletenin yakınları tarafında ileri sürülecek maddi zararlar,

d. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta ve römorklarda taşınan eşyalara gelecek zararlar,

e. Manevi tazminat talepleri,

f. İşletenin K.T.K uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar,

g. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüse bırakılan araçlarda meydana gelecek zararlar,

h. Aracın yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi durumunda meydana gelecek zararlar,

i. Çalınmış veya gasp edilmiş araçlarda işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile çalan ve gasp edenlerin ve bu araçlara bilerek binen kişilerin zarar talepleri,

j. Motorlu bisikletlerin kullanılmasından dolayı meydana gelen zararlar,

k. Terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinden dolayı meydana gelen zarar talepleri,

l. Dolaylı zararlar nedeniyle yönetilecek tazminat taleplerinde ödeme yapılmaz.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?

4925 Sayılı Taşıma Kanunu’nun 17. maddesi ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ve sakat kalması halinde ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumlu tutulmuştur.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminat dışında kalan haller nelerdir?

a. Sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,

b. Sürücü, hizmetliler ve sigortalının eylemlerinden tutulduğu diğer kişiler ile yolcu bileti olmayan kişilerin zararları,

c. Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta ve römorklarda taşınan eşyalara gelecek zararlar,

d. Çalınmış veya gasp edilmiş araçlarda işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile çalan ve gasp edenlerin ve bu araçlara bilerek binen kişilerin zarar talepleri,

e. Savaş ve her türlü savaş olayları nedeniyle meydana gelecek zararlar,

f. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolar nedeniyle meydana gelecek zararlar,

g. Grev, lokavt, işçi hareketleri ve halk hareketlerine katılma dolayısıyla meydana gelecek zararlar,

h. Terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinden dolayı meydana gelen zarar talepleri,

i. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs nedeniyle meydana gelecek zararlar,

j. Yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye mahal bırakacak hareketlerde bulunmasıyla meydana gelecek zararlar,

k. Doğal afetler nedeniyle meydana gelecek zararlar,

l. Dolaylı zararlar nedeniyle yönetilecek tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamı nedir? Kimler yararlanır?

22.01.2004 Tarih, 2004/6789 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımalarında görevlendirecekleri sürücüler ve bunların yardımcıları ve taşıyacakları yolcular için “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sigorta kapsamına giren teminat türleri: Ölüm Teminatı, Sakatlık Teminatı, Tedavi Giderleri Teminatıdır.

Bu sigortanın kapsamı dışındaki haller nelerdir?

a. Savaş ve her türlü savaş olayları nedeniyle meydana gelecek zararlar,

b. Grev, lokavt, işçi hareketleri ve halk hareketlerine katılma dolayısıyla meydana gelecek zararlar,

c. Terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinden dolayı meydana gelen zarar talepleri,

d. Nükleer, biyolojik ve kimyasal rizikolar nedeniyle meydana gelecek zararlar,

e. Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs nedeniyle meydana gelecek zararlar,

f. Yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye mahal bırakacak hareketlerde bulunmasıyla meydana gelecek zararlar,

g. Çalınmış veya gasp edilmiş araçlarda işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile çalan ve gasp edenlerin ve bu araçlara bilerek binen kişilerin zarar talepleri,

h. Suda boğulmalar, sigorta kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, sigorta kapsamı dışındadır.

Trafik kazazedelerine uygulanan mevzuat

2918 sayılı Kanun, Karayollarında meydana gelen kazalarda yaralanan kazazedelerin tedavi ücretlerinin karşılanmasına kaynak olarak sigorta şirketlerini (Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası) göstermiştir.

2918 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi; karayollarında meydana gelen trafik kazalarında yaralanan kazazedelere sağlık hizmetlerinin sunumu için; Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, özel hastaneler ile üniversitelerimizin tıp fakültelerini görevlendirmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak tüm resmi, özel ve üniversite hastaneleri; trafik kazasında yaralanarak acil servislerine getirilen kazazedeye sağlık hizmeti vermekle yükümlüdür. Hastaneler bir rapor tutarak, trafik kazası yaralılarının tedavi giderlerini, Trafik Kaza Raporu ile birlikte Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Trafik hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderir. Böylece tedavi giderleri merkezi olarak ilgili sigortadan tahsil edilir. Bakanlığımıza bağlı hastaneler; acil servisine gelen hastayı zaman kaybetmeden kabul edip, bilgi işlem kaydına trafik kazası olarak girdikten sonra, ilgili evrakları 2009/3 sayılı Genelgemizde belirtildiği şekilde; kusur oranlarının tespiti, tahsil ve takip için İşletme Müdürlüğü’müze göndermeleri gerekmektedir. (Hastaneler, yaralının karışmış olduğu kaza ile ilgili kaza tespit tutanağını temin etmeden, İşletme Müdürlüğü’müze evrak göndermeyecektir.) Çünkü 2918 sayılı Kanunun 8’inci maddesi tahsil ve takip görevini Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne vermiştir. İşletme Müdürlüğü, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerince verilen sağlık hizmeti bedellerinin tahsilini yaparak her hastanemiz için ayrı hesapta takip edecektir. Tahsil edilen gelirler, 112 Acil Ambulans Hizmetleri ile hastanelerin acil servislerinin geliştirilmesi için kullanılacaktır. Başka bir amaçla kullanılması mümkün değildir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerin trafik kazaları ile ilgili kazazedelere verdikleri hizmetler için tahsilat yetkisi bulunmamaktadır. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler; kendilerine getirilecek kazazedelere gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle sağlık hizmeti verecektir. Kaza Tespit Tutanakları ödeme konusunda esas belge olduğu için, düzenlenecek fatura ekinde mutlaka kaza tespit tutanağının bulunması gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı temin edilmeden ilgili sigorta şirketlerine fatura gönderilmeyecektir. Kaza Tespit Tutanağının arka sayfasında bulunan Trafik Zabıtalarınca Düzenlenen Tutanağı bilirkişiye (raportör) inceletip kusur oranlarını tespit ettirdikten sonra sunulan sağlık hizmetleri ile eşleştirip, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirlenen fiyat tarifesine göre fatura düzenlemeleri gerekmektedir. (Konuyla ilgili bilgi almak için İşletme Müdürlüğümüzün iletişim araçlarından bilgi alınabilir.) Özel ve üniversite hastanelerince; Kaza Tespit Tutanağı incelenip, kusur oranları belirlenmeden kazazededen herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

TRAFİK HİZMETLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM ARAÇLARI

Telefon : 0 312 430 70 94

0 506 787 53 20

0 506 787 53 21

Faks : (0312) 430 25 48

E-Posta : trafikhizmetleri.ds@saglik.gov.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Trafik kazalarında vatandaşların ve hastanelerin yapacağı işlemler

Vatandaşlar ne yapmalıdır?

Yaralanmalı trafik kazası geçirmiş vatandaşlar, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, en yakın hastaneden tedavi hizmetini ücretsiz bir şekilde talep edebilir. Ancak, sağlık kurumu tarafından sunulan tedavi masrafları için, kaza anında trafik zabıtlarınca tutulan kaza tespit tutanağının (bilirkişi raporu, olay yeri terk tutanağı, mahkeme kararlarında vb.) bir nüshası, mutlaka hastane acil servis girişindeki bilgi işlem bankosuna veya konu ile ilgili yetkili kişiye teslim edilmelidir. Trafik kazası geçirmiş kişiler veya yakınları bilmelidirler ki; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kazazedeye ait 112 Acil Sağlık Hizmetleri dâhil, hastanelerde sunulan tedavi masraflarını kusurları oranında ödemektedir. Bu toplumsal bilincin yaygınlaşması; hastanelerde trafik kazazedelerine sunulan tedavi masraflarında, uygulamanın bu yönde artmasının sağlanması; devletin sosyal güvenlik bütçesini bir nebzede olsa rahatlatacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda, sağlık kurum ve kuruluşlarının, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetleri neticesinde doğan tedavi giderlerinin tahsilâtlarının, mezkûr kanuna uygun şekilde kusurları cihetinde ilgili sigorta şirketlerinden yapılması; sosyal güvenlik kurumlarından yapılan tahsilâtların durdurularak, oluşan kamu zararının önlenmesi maksadını taşımaktadır.

Uygulamanın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, ilgide kayıtlı genelgede açıklanan hususlar ve yukarıda belirtilen hükümler ile bu konuda yapılan tüm düzenlemelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve işlemlerin buna göre yürütülmesi gerekmektedir.

Hastanelerin Tahsil-takip işlerinin yürütülmesi için, evrakların Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne gönderilmesinde, gereken ehemmiyetin gösterilmesi gereklidir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kazazedeye ait 112 Acil Sağlık Hizmetleri dâhil, hastanelerde sunulan tedavi masraflarını kusurları oranında ödemektedir.

Kazanın trafik kazası olarak değerlendirilmesi ve sunulan tedavi bedellerinin ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edilebilmesi için, kaza tespit tutanağının Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır.

Karayolları Trafik Kanunu (2918 sayılı), 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’un 8. maddesinin Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkilerinin düzenlendiği (b) bendinde “Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını, yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler” hükmüne yer verilmiştir. Buna karşın, Kanun’un yürürlüğe girdiği 1983 tarihinden bugüne kadar geçen süreç içerisinde, yukarıda zikredilen madde hükmünün fiilen işletilemediği görülmüştür. Trafik kazası mağduru kazazedelerin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tıbbi müdahale tedavi giderlerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarınca ya doğrudan kişinin kendisinden tahsil edildiği ya da sosyal güvencesinin olması halinde, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan veya yeşil kartlı olması durumunda da 3816 sayılı Kanun kapsamında devletten tahsili yoluna gidildiği tespit edilmiştir.

Üniversite ve özel hastaneler ne yapmalıdır?

Üniversitelere bağlı hastaneler ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedellerini, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan ve her yıl yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirlenmiş olan muayenetetkik- tahlil-ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarifeleri üzerinden faturalandırmalıdır. Faturanın, ödemeye ilişkin usul ve esaslara uygun olarak, yükümlü sigorta şirketlerine tahakkuk ettirmek suretiyle tahsil edilmesi gerekmektedir. Trafik kazası sonucu tedavi hizmeti alan kazazede veya yakınlarının, trafik kazasını kanıtlayan belge olarak kaza tespit tutanağının bir adet fotokopisini, acil bilgi işlem birimlerine teslim etmeleri zorunludur. Ayrıca bu belge, tahsilât için de esas belgedir.

Üniversite hastaneleri ve özel sağlık kurumlarının tahsilât için faturaya ekleyeceği belgeler:

1. Kaza tespit tutanağı (zorunlu)

2. Epikriz raporu (yatan hastalar için zorunlu)

3. Acil ünitesinde düzenlenecek doktor raporu (ayaktan hastalar için zorunlu)

4. Hizmet detay döküm belgesi (ICD kodlarıyla birlikte, zorunlu)

5. Trafik kazası nedeniyle hastaneye getirilenlere ait bilgi formu (zorunlu)

Kaza tespit tutanakları (bilirkişi raporu, olay yeri terk tutanağı, mahkeme kararları vb.), sağlık kurumlarınca görevlendirilecek kişilerce okunarak, kusur oranları tespit edilir. Kaza tespit tutanağı okuma işlemi, trafik zabıtalarından alınacak bilgilerle mümkün olacaktır. Yapılan tespit üzerine, kusurları oranındaki faturalar ilgili sigorta şirketlerine kesilir. Tahsilât için gerekli belgeler, fatura ekine konularak ilgili sigorta şirketlerine tebliğ edilir. Kanunen, ilgili sigorta şirketi, tebliğ tarihi itibariyle, fatura tutarını sağlık kuruluşlarına 8 iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür. Kazada sürücü veya yaya kusurları varsa, kusuru oranında, kişinin sağlık giderleri sosyal güvencesine fatura edilir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3. basamak hastaneleri ne yapmalıdır?

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı hastanelerin, trafik kazazedelerine sunulan tedavi masraflarına ait belgeleri, yayımladığımız 2009/3 sayılı Genelge’de belirtilen usul ve esaslara uygun bir şekilde düzenleyerek, İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. İstenilen evraklar dışında ekstra evrak gönderilmesi, işlemlerin uzamasına ve iş yoğunluğuna

neden olduğundan, genelgede istenilen evrakların, kaza tespit tutanağı -önlü arkalı fotokopisi- (bilirkişi raporu, olay yeri terk tutanağı, mahkeme kararlarında vb.) ile birleştirilerek gönderilmesi yeterlidir. Kazanın trafik kazası olarak değerlendirilmesi ve sunulan tedavi bedellerinin ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edilebilmesi için, kaza tespit tutanağının olması şarttır.

Bakanlığımıza bağlı hastanelerin tahsilât için göndermeleri gereken belgeler:

1. Kaza tespit tutanağı (zorunlu)

2. Epikriz raporu (yatan hastalar için zorunlu)

3. Acil ünitesinde düzenlenecek doktor raporu (ayaktan hastalar için zorunlu)

4. Hizmet detay döküm belgesi (ICD kodlarıyla birlikte, zorunlu)

5. Trafik kazası nedeniyle hastaneye getirilenlere ait bilgi formu (zorunlu)

6.. Müdürlüğümüz tarafından yapısı belirtilmiş metin (TXT) dosyası gerekmektedir.

Evrakların düzenlenmesi ve tahsil-takip işlerinin yürütülmesi için, evrakların Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne gönderilmesi konusunda, gereken ehemmiyetin gösterilmesi gereklidir.

- ALINTI -

KAYNAK : Bu sayfadaki bilgiler Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nce hazırlanıp 112 ACİL Dergisi Mart 2009 Sayı 1 ve Haziran 2009 sayı 2 de yayınlanmıştır.


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0625

Hasan Aldemir © 2015 +90 554 524 4444
DöNü$ü YOOOOK BU YOLUN Trafikci.com http://www.trafikci.com

Tam Ekran